Wybrane Artykuły

Diagnostyka zaburzeń wzwodu prącia (The diagnostics of erectile disfunction)

Odpowiednia diagnostyka leży u podstaw skutecznej terapii zaburzeń wzwodu prącia. Diagnostyka dotycząca nieprawidłowości wzwodu prącia jest trudna, ponieważ dotyczy sfery delikatnej, intymnej i ograniczonej przez różne uwarunkowania kulturowe. Dlatego lekarz terapeuta jak i średni personel medyczny przeprowadzający pierwsze rozmowy z pacjentem powinni stworzyć atmosferę zrozumienia, intymności i wykazać się szczególnym taktem i wyczuciem

Czytaj więcej

Rzadki przypadek samoistnego pęknięcia obu nerek w przebiegu zwłóknienia pozaotrzewnowego (choroby Ormonda)

Zwłóknienie pozaotrzewnowe (RPF – retroperitoneal fibrosis, choroba Ormonda) jest schorzeniem polegającym na występowaniu tkanki włóknisto-zapalnej, która zazwyczaj obejmuje okolicę aorty brzusznej, tętnic biodrowych, dodatkowo może zajmować struktury sąsiadujące, np. moczowody. Zwłóknienie pozaotrzewnowe jest najczęściej pochodzenia idiomatycznego, ale może również występować wtórnie po długotrwałym zażywaniu niektórych leków, procesów rozrostowych, zakażeniu oraz po przebytych zabiegach operacyjnych

Czytaj więcej

Powikłania występujące przy stosowaniu instilacji dopęcherzowych z adriblastyny w leczeniu nowotworów powierzchownych pęcherza moczowego

Uzupełniająca chemioterapia dopęcherzowa, u chorych na powierzchownego raka pęcherza moczowego, ma na celu zapobieganie jego nawrotom (1,2,3). Chociaż 5-letnie przeżycie pacjentów z powierzchownym rakiem pęcherza wynosi około 70%, ryzyko nawrotu po clck-troresekcji guza w przeciągu 2-5 lat wynosi 40-85%, natomiast progresji ponad 25% (4,5,2,6,7). Wykazano, że przynajmniej kilka cytostatyków podanych dopęcherzowo po usunięciu zmiany pierwotnej może zniszczyć przetrwałą część guza lub wszczepy nowotworowe powstałe w trakcie zabiegu operacyjnego, a tym samym zmniejszyć ryzyko jego nawrotu (4-6). Skuteczność różnych substancji podawanych dopęcherzowo takich jak: thiotepa, epodyl, mitomycin C, adriamycin jest podobna i według różnych autorów powoduje opóźnienie i zmniejszenie częstości nawrotów nawet o 50%

Czytaj więcej